Tarım arazileri kullanımına düzenleme

Anasayfa / Tarım arazileri kullanımına düzenleme
  Aralık 10, 2017     Arif Günay  Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, geliştirilmesi, mecburi hallerde amaç dışı kullanımına izin verilmesi ve üretim gücü yüksek büyük ovaların korunması şeklinde çsafha öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazilerin planlı kullanımını sağlayacak usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe gore, ziraat dışı amaçlı kullanım talebinin, toplulaştırma projelerinin veya etüt raporunda çevre ziraat arazilerindeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olması halinde, talep valilik tarafınca reddedilecek. Etüt raporunda tespit edilen tarımsal veya ziraat dışı fakatçlarla kullanıma ilişkin alternatif alanlar, toprak koruma kurulunca değerlendirilecek ve karara bağlanacak.

Özel kanunlarla belirlenen yada belirlenecek alanlarda kullanım şekilleri, ilgili kanunlar kapsamında sorumlu bakanlık veya müesseselar tarafından tespit edilecek. Ziraat dışı alanlarda ve marjinal ziraat arazilerinde, sahiplerince arazi özelliklerinin iyileştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımına yönelik projeler, toprak koruma projesi olarak kabul edilmeyip, ıslah fakatçlı hazırlanan projeler olarak değerlendirilecek.

Mutlak ve dikili tarım, özel ürün ve sulu ziraat arazileri alternatif alan bulunmaması ve toprak koruma kurulunun uygun görmesi şartıyla; savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, organik afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, petrol ve doğalgaz arama ve işletme, madencilik faaliyetleri ile kamu yararı kararı alınmış yol, altyapı, üstyapı ve yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımıyla ilgili yatırımlar, Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları için arazilerin fakatç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projesine uyulması kaydıyla bakanlık tarafından izin verilebilecek.

İZİNLER AMACI DIŞINDA KULLANILAMAYACAK

Jeotermal enerji kaynaklı arama faaliyetleri için alternatif alan bulunmaması, toprak koruma kurulunun uygun görmesi ve projeye uyulması kaydıyla, valilik tarafından 1 yıla kadar izin verilebilecek, süre en fazlaca 1 yıl daha uzatılabilecek. Arama faaliyetiyle ilgili geri dönüşüm projesi hazırlatılacak ve arazinin eski haline getirileceğine, çevresinde meydana getirilen tarımsal üretime engel olabilecek zararların tazmin edileceğine dair noter onaylı taahhütname alınacak.

Tarımsal amaçlı yapılarla ilgili arazi kullanım başvuruları, il müdürlüğüne intikal ettirilecek, talepler incelenecek ve valilikçe kullanım izni verilebilecek. Tarımsal fakatçlı yapılara ilişkin arazi kullanım taleplerinde, amacı haricinde kullanılmayacağına dair noter onaylı taahhütname alınacak. Arazi kullanımı izinleri, izin tarihinden itibaren 2 yıl içinde, tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması, tarımsal fakatçlı yapılarda ise ruhsata bağlanmaması durumunda geçersiz kabul edilecek, izinler amacı dışında kullanılamayacak.

TARIM ARAZİLERİNİN amaÇ DIŞI KULLANIM TALEBİ

Gerçek yada tüzel kişiler tarafınca, tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri için arazinin minimum 1/10 bin ölçekli krokisi, üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerlerini gösteren 1/25 bin ölçekli haritası, taşınmazın güncel tapu kaydıyla, söz mevzusu arazinin komşu alan sınırları içinde olması durumunda belediyelere, dışında olması durumunda ise il özel idarelerine veya öteki plan yapma yetkisine haiz kuruluşlara başvurulacak ve başvurular il müdürlüğüne intikal ettirilecek. İl Özel İdaresi ile Büyükşehir Belediyesi yetkisindekiler hariç, petrol ve doğalgaz arama ve işletme ile madencilik faaliyetleri, yenilenebilir enerji, elektrik iletim hatlarıyla ilgili yatırımları meydana getirecek gerçek veya tüzel kişiler, valiliklere başvuracak.

Bakanlar Kurulu kararıyla, büyük ova koruma alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan tarım arazileri amacı haricinde kullanılamayacak. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla, kamu yararı olduğu belirtilen faaliyetler için ziraat dışı kullanımlara bakanlıkça izin verilebilecek.

Öte yandan söz mevzusu yönetmelikle, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Arif Günay
  İLETİŞİM
  AHSİS Yazılım Danışmanlığı

Tel.: + (90) 5435716353
Mail : info@e-lonca.com
İş saatleri : 9:30 - 17:30

Adrese Teslim Dİyet Yemek sistemi E-Lonca Alt yapısında barınmaktadır.
  HAKKIMIZDA

E-Lonca bölgesel saygın işletmelerin tanıtımı için yapılmış bir sistemdir.

Site Haritası
Site Haritası
  Giriş

E-Lonca Firmalar Birliği Sistemine Hoşgeldiniz. Sistemde yer almanız için üye olup e-lonca ekibinin sizinle iletişime geçmesini sağlayın.

E-Lonca Hiç bir içerik ve Görselden Sorumlu değildir. Yayınlanan ticari markalar ve ilanlar sahiplerine aittir